Skip to content

Đánh giá & xếp hạng

Lưu ý

Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.

Chung

general_rating("VNM")
 • Kết quả:
>>> general_rating("VNM").T
             0
stockRating      3.7
valuation       1.4
financialHealth    4.8
businessModel     3.9
businessOperation   2.8
rsRating        2.2
taScore        1.0
ticker         VNM
highestPrice    80815.2
lowestPrice    63390.9
priceChange3m    0.016
priceChange1y    -0.018
beta         0.36
alpha        0.0013

Mô hình kinh doanh

biz_model_rating("VNM")
 • Kết quả:
>>> biz_model_rating("VNM").T
             0
ticker         VNM
businessModel      3.9
businessEfficiency    3
assetQuality       4
cashFlowQuality      4
bom            4
businessAdministration  4
productService      4
businessAdvantage     4
companyPosition      4
industry         4
operationRisk       4

Hiệu quả hoạt động

biz_operation_rating("VNM")
 • Kết quả:
>>> biz_operation_rating("VNM").T
                       0
industryEn            Food Products
loanGrowth                None
depositGrowth               None
netInterestIncomeGrowth          None
netInterestMargin             None
costToIncome               None
netIncomeTOI               None
ticker                   VNM
businessOperation             2.8
avgROE                    5
avgROA                    5
last5yearsNetProfitGrowth          1
last5yearsRevenueGrowth           2
last5yearsOperatingProfitGrowth       1
last5yearsEBITDAGrowth            1
last5yearsFCFFGrowth             2
lastYearGrossProfitMargin          4
lastYearOperatingProfitMargin        3
lastYearNetProfitMargin           3
TOIGrowth                 None

Sức khỏe tài chính

financial_health_rating("VNM")
 • Kết quả:
>>> financial_health_rating("VNM").T
               0
industryEn    Food Products
loanDeposit        None
badLoanGrossLoan      None
badLoanAsset        None
provisionBadLoan      None
ticker           VNM
financialHealth       4.8
netDebtEquity         4
currentRatio         5
quickRatio          5
interestCoverage       5
netDebtEBITDA         5

Định giá

valuation_rating("VNM")
 • Kết quả:
>>> valuation_rating("VNM").T
             0
industryEn  Food Products
ticker         VNM
valuation        1.4
pe            1
pb            1
ps            1
evebitda         1
dividendRate       4

Sức khỏe tài chính ngành

industry_financial_health("VNM")
 • Kết quả:
>>> industry_financial_health("VNM").T
           0
industryEn    None
loanDeposit    None
badLoanGrossLoan None
badLoanAsset   None
provisionBadLoan None
ticker       VNM
financialHealth  3.4
netDebtEquity    4
currentRatio     3
quickRatio      3
interestCoverage   3
netDebtEBITDA    3