Skip to content

Chuyển động thị trường

SSI - Chuyển động thị trường

Thông tin chuyển động thị trường của vnstock được cung cấp từ nguồn SSI. Bạn có thể truy xuất các thông tin được hiển thị trên giao diện người dùng của SSI vào môi trường Python bằng các hàm dưới đây. Điểm khác biệt căn bản giữa việc lấy dữ liệu thị trường bằng hàm vnstock so với tải file excel trực tiếp từ SSI là dữ liệu của vnstock có độ chi tiết cao hơn, đồng thời có thể được lấy trực tiếp vào môi trường Python mà không cần phải lưu file excel về máy để phân tích.

Bản đồ nhiệt giá

Sử dụng hàm:

fr_trade_heatmap (symbol='HOSE', report_type='FrBuyVal')
Trong đó:

 • symbol: Mã sàn chứng khoán hoặc mã Chỉ số.

  • Mã sàn: HOSE, HNX hoặc UPCOM
  • Mã Chỉ số: VN30, VN100, hoặc bất kỳ mã chỉ số nào có trong hình bên trên, được khoanh vùng màu xanh.
 • report_type: Loại bản đồ nhiệt giá.

  • FrBuyVal: Giá trị NĐTNN mua ròng
  • FrSellVal: Giá trị NĐTNN bán ròng
  • FrBuyVol: Khối lượng NĐTNN mua ròng
  • FrSellVol: Khối lượng NĐTNN bán ròng
  • Volume: Khối lượng giao dịch
  • Value: Giá trị giao dịch
  • MarketCap: Vốn hóa thị trường

Kết quả:

>>> fr_trade_heatmap (symbol='VN30', report_type='FrBuyVal').T
                             0  ...                 29
avgPrice                      21583.35 ...              24757.58
best1Bid                      21550.0 ...                NaN
best1BidVol                    205900.0 ...                NaN
best1Offer                      21600 ...               24600
best1OfferVol                     39500 ...               690100
best2Bid                      21500.0 ...                NaN
best2BidVol                    620300.0 ...                NaN
best2Offer                      21650 ...               24650
best2OfferVol                     65700 ...               86200
best3Bid                      21450.0 ...                NaN
best3BidVol                    483100.0 ...                NaN
best3Offer                      21700 ...               24700
best3OfferVol                     29700 ...               20500
caStatus                           ...
ceiling                        23400 ...               28300
corporateEvents                     [] ...                 []
coveredWarrantType                      ...
exchange                        hose ...                hose
exercisePrice                       0 ...                 0
exerciseRatio                        ...
floor                         20400 ...               24600
highest                        21750 ...               25900
issuerName                          ...
lastTradingDate                       ...
lastVol                        38999 ...               54716
lowest                        21450 ...               24600
matchedPrice                     21550 ...               24600
maturityDate                         ...
nmTotalTradedValue               84172900000 ...            135463580000
openPrice                       21750 ...               25900
priorClosePrice                    21900 ...               26450
refPrice                       21900 ...               26450
securityName             NGAN HANG TMCP A CHAU ...         CTCP VINCOM RETAIL
stockSymbol                       ACB ...                VRE
stockType                         s ...                 s
totalShare                      38999 ...               54716
tradingStatus                        ...
tradingUnit                       100 ...                100
underlyingSymbol                       ...
companyNameEn       Asia Commercial Joint Stock Bank ... Vincom Retail Joint Stock Company
companyNameVi      Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ...   Công ty Cổ phần Vincom Retail
oddSession                        LO ...                 LO
session                         LO ...                 LO
buyForeignQtty                    120300 ...               748207
remainForeignQtty                     0 ...             382909157
sellForeignQtty                   120365 ...               695725
matchedVolume                      30 ...                 50
priceChange                      -350 ...               -1850
priceChangePercent                   -1.6 ...               -6.99
lastMatchedPrice                   21550 ...               24600
lastMatchedVolume                    30 ...                 50
lastPriceChange                    -350 ...               -1850
lastPriceChangePercent                 -1.6 ...               -6.99
nmTotalTradedQty                  3899900 ...              5471600

[54 rows x 30 columns]

Top cổ phiếu

Sử dụng hàm:

market_top_mover (report_name='Value', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')

Trong đó report_name là tên loại báo cáo cần truy xuất, nhận một trong các giá trị sau:

 • report_name: Tên của loại báo cáo
  • Breakout: Top đột phá
  • Value: Top giá trị
  • Losers: Top giảm giá
  • Gainers: Top tăng giá
  • Volume: Top khối lượng
  • ForeignTrading: Top NĐTNN
  • NewHigh: Top vượt đỉnh
  • NewLow: Top thủng đáy
 • exchange: Chọn sàn giao dịch để truy xuất báo cáo. All cho tất cả, hoặc riêng lẻ từng sàn HOSE, HNX, UPCOM
 • filter: Lọc loại báo cáo, áp dụng cho loại báo cáo Top NĐTNN, hàm sẽ tự động áp dụng với loại báo cáo phù hợp.
  • NetBuyVol: Top khối lượng mua ròng
  • NetBuyVal: Top giá trị mua ròng
  • NetSellVol: Top khối lượng bán ròng
  • NetSellVal: Top giá trị bán ròng
 • report_range: Chọn khung thời gian báo cáo OneWeek cho 5 ngày, TwoWeek cho 10 ngày, OneMonth cho 1 tháng, ThreeMonths cho 3 tháng, SixMonths cho 6 tháng, OneYear cho 1 năm
 • rate: Tỉ lệ Khối lượng giao dịch so với Khối lượng giao dịch trung bình trong số phiên xác định (ví dụ 10 ngày, 1 tháng). Nhận một trong các giá trị OnePointTwo cho 1.2, OnePointFive cho 1.5, Two cho 2, Five cho 5, Ten cho 10
 • lang: chọn ngôn ngữ của dữ liệu trả về là tiếng Việt vi, hoặc Anh en

Dưới đây là các mẫu lệnh để tải từng loại báo cáo nêu trên. Xem thêm chi tiết Demo Notebook để tham chiếu kết quả từng hàm cụ thể.

market_top_mover (report_name='Value', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='Losers', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='Gainers', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='Volume', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='ForeignTrading', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='NewLow', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='NewHigh', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='ThreeMonths', rate='OnePointFive', lang='vi')
market_top_mover (report_name='Breakout', exchange='All', filter= 'NetBuyVol', report_range='TwoWeeks', rate='OnePointFive', lang='vi')

🔐 Giao dịch NĐTNN

Giới thiệu

Dữ liệu được trích xuất từ CafeF, không giới hạn thời gian tra cứu. Nếu bạn xuất dữ liệu trực tiếp từ CafeF chỉ có thể xuất từng trang với giới hạn 20 dòng gần nhất. Tính năng chỉ dành cho người dùng tài trợ dự án qua chương trình Insiders Program và sử dụng gói thư viện bổ sung vnstock-data-pro. Xem hướng dẫn tham gia Insiders Program tại đây

Bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

foreign_trade_data(symbol='VIC', start_date='2003-01-01', end_date='2023-12-22', limit=5000, page=1, lang='vi')

Trong đó:

 • symbol: Mã chứng khoán hoặc chỉ số cần tra cứu. Không phân biệt chữ hoa/thường.
 • start_date: Ngày bắt đầu tra cứu, định dạng YYYY-MM-DD
 • end_date: Ngày kết thúc tra cứu, định dạng YYYY-MM-DD
 • limit: Số lượng bản ghi trả về trong một lần truy vấn, mặc định là 500
 • page: Trang kết quả trả về, mặc định là 1. Bỏ qua tham số này và điều chỉnh limit để truy vấn tất cả các bản ghi.
 • lang: Ngôn ngữ của tên cột dữ liệu trả về, nhận giá trị vi hoặc en

Dưới đây là kết quả minh họa:

>>> foreign_trade_data(symbol='VIC', start_date='2003-01-01', end_date='2023-12-22', limit=5000, page=1, lang='vi')

Total records: 4141. Returned records: 4141
      Ngay KLGDRong   GTDGRong     ThayDoi  KLMua     GtMua  KLBan     GtBan RoomConLai DangSoHuu MaCK
0   22/12/2023  -396290 -1.700099e+10 43.15(-0.12 %) 231200 9.950400e+09 627490 2.695139e+10      0    0.0 VIC
1   21/12/2023  -129968 -5.564799e+09  43.2(-0.12 %) 224100 9.642125e+09 354068 1.520692e+10      0    0.0 VIC
2   20/12/2023  -59541 -2.503370e+09  43.25(0.12 %) 268088 1.158413e+10 327629 1.408750e+10      0    0.0 VIC
3   19/12/2023  -199294 -8.485858e+09  43.2(0.00 %) 195100 8.357565e+09 394394 1.684342e+10      0    0.0 VIC
4   18/12/2023  -145146 -6.305306e+09  43.2(-1.14 %) 263710 1.145286e+10 408856 1.775816e+10      0    0.0 VIC
...     ...    ...      ...       ...   ...      ...   ...      ...     ...    ... ...
4136 07/03/2007     0 0.000000e+00    0(0.00 %)    0 0.000000e+00    0 0.000000e+00      0    0.0 VIC
4137 06/03/2007     0 0.000000e+00    0(0.00 %)    0 0.000000e+00    0 0.000000e+00      0    0.0 VIC
4138 05/03/2007     0 0.000000e+00    0(0.00 %)    0 0.000000e+00    0 0.000000e+00      0    0.0 VIC
4139 02/03/2007     0 0.000000e+00    0(0.00 %)    0 0.000000e+00    0 0.000000e+00      0    0.0 VIC
4140 01/03/2007     0 0.000000e+00    0(0.00 %)    0 0.000000e+00    0 0.000000e+00      0    0.0 VIC

[4141 rows x 11 columns]

🔐 Giao dịch tự doanh

Tính năng chỉ dành cho người dùng Tài trợ dự án và sử dụng gói thư viện bổ sung vnstock-data-pro. Xem hướng dẫn người dùng tham gia tài trợ dự án qua Insiders Program tại đây

Giới thiệu

Dữ liệu được trích xuất từ CafeF, giới hạn thời gian tra cứu trong vòng 1 năm. Nếu bạn xuất dữ liệu trực tiếp từ CafeF chỉ có thể xuất từng trang với giới hạn 20 dòng gần nhất. Tính năng chỉ dành cho người dùng tài trợ dự án qua chương trình Insiders Program và sử dụng gói thư viện bổ sung vnstock-data-pro. Xem hướng dẫn tham gia Insiders Program tại đây

Bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

proprietary_trade_data(symbol='VIC', start_date='2022-01-01', end_date='2023-12-22', limit=1000, page=1, lang='vi')

Trong đó:

 • symbol: Mã chứng khoán hoặc chỉ số cần tra cứu. Không phân biệt chữ hoa/thường.
 • start_date: Ngày bắt đầu tra cứu, định dạng YYYY-MM-DD
 • end_date: Ngày kết thúc tra cứu, định dạng YYYY-MM-DD
 • limit: Số lượng bản ghi trả về trong một lần truy vấn, mặc định là 500
 • page: Trang kết quả trả về, mặc định là 1. Bỏ qua tham số này và điều chỉnh limit để truy vấn tất cả các bản ghi.
 • lang: Ngôn ngữ của tên cột dữ liệu trả về, nhận giá trị vi hoặc en

Dưới đây là kết quả minh họa:

>>> proprietary_trade_data(symbol='VIC', start_date='2022-01-01', end_date='2023-12-22', limit=1000, page=1, lang='vi')

Total records: 287. Returned records: 287
      Ngay KLcpMua KlcpBan    GtMua    GtBan MaCK
0  22/12/2023  112100  361000  4832690000 15497035000 VIC
1  21/12/2023  257900  402100 11096970000 17287675000 VIC
2  20/12/2023  56400  353200  2423970000 15201520000 VIC
3  19/12/2023  226300  357100  9690645000 15290020000 VIC
4  18/12/2023  160000  177800  6955905000  7715020000 VIC
..     ...   ...   ...     ...     ... ...
282 07/11/2022  183600  27200  9778640000  1424160000 VIC
283 04/11/2022  153000  165700  8108240000  8866530000 VIC
284 03/11/2022  71700  15300  3907960000  836750000 VIC
285 02/11/2022  87700  180000  4817810000  9893270000 VIC
286 01/11/2022  198900  81800 10938740000  4461310000 VIC

[287 rows x 6 columns]