Skip to content

Phân tích cơ bản

Lưu ý

Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.

Thông tin tổng quan

company_overview('TCB')
Nhấp để xem vị trí hiển thị trên giao diện TCBS

>>> company_overview('TCB').T
                       0
ticker                   TCB
exchange                  HOSE
industry               Ngân hàng
companyType                 NH
noShareholders               1901
foreignPercent              0.225
outstandingShare             3517.2
issueShare                3517.2
establishedYear              1993
noEmployees                9757
stockRating                 4.2
deltaInWeek               -0.002
deltaInMonth               0.001
deltaInYear                0.189
shortName              Techcombank
industryEn                Banks
industryID                 289
industryIDv2                8355
website      http://www.techcombank.com.vn

Hồ sơ công ty

company_profile ('TCB')

Đây là phần mô tả về công ty bằng văn bản, bao gồm mục Tổng quan và Thông tin khác trong mục Hồ sơ doanh nghiệp trên TCBS.

Nhấp để xem vị trí hiển thị trên giao diện TCBS

>>> company_profile ('TCB').T
                                  0
id                                None
companyName      Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
ticker                              TCB
companyProfile   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Na...
historyDev      Ngày 27/09/1993: Ngân hàng Thương mại Cổ phầ...
companyPromise                          None
businessRisk     Thông 36/2014/TT-NHNN cũng gây ra một số ...
keyDevelopments    Huy động vốn; Tín dụng; Liên kết đầu t...
businessStrategies  Mở rộng tập khách hàng cả về quy  tốc độ...

Danh sách cổ đông

company_large_shareholders ('TCB')
 >>> company_large_shareholders ('TCB')
  ticker           shareHolder shareOwnPercent
 0  TCB Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan      0.1491
 1  TCB      Nguyễn Thị Thanh Thủy      0.0495
 2  TCB      Nguyễn Thị Thanh Tâm      0.0495
 3  TCB           Hồ Anh Minh      0.0392
 4  TCB        Nguyễn Phương Hoa      0.0216
 5  TCB        Nguyễn Hương Liên      0.0198
 6  TCB           HỒ HÙNG ANH      0.0112
 7  TCB       Nguyễn Thiều Quang      0.0086
 8  TCB           Hồ Thủy Anh      0.0064
 9  TCB              Khác      0.0292

Các chỉ số tài chính cơ bản

company_fundamental_ratio (symbol='TCB', mode='simplify', missing_pct=0.8)

Trong đó:

 • Tham số mode nhận 2 giá trị:

  • simplify cho phép trả về chỉ các giá trị số có ý nghĩa. Mặc định nhận giá trị simplify.

  • '' trả về toàn bộ các cột có trong DataFrame

 • Tham số missing_pct: nhận giá trị từ 0 đến 1, quy định tỉ lệ % sẽ cho phép hàm loại bỏ dữ liệu bị thiếu. Ví dụ 0.8 thể hiện rằng hàm này sẽ loại bỏ cột tương ứng khi 80% số dòng trong cột là dữ liệu rỗng.

>>> company_fundamental_ratio (symbol='TCB', mode='simplify', missing_pct=0.8).T
                     0
ticker                 TCB
costOfFinancing.industryAvgValue   0.056
interestMargin.industryAvgValue   0.034
nonInterestOnToi.industryAvgValue  0.215
costToIncome.industryAvgValue    0.437
preProvisionOnToi.industryAvgValue  0.449
postTaxOnToi.industryAvgValue    0.322
depositOnEarnAsset.industryAvgValue 0.725
cancelDebt.industryAvgValue     0.007
badDebtPercentage.industryAvgValue  0.024
provisionOnBadDebt.industryAvgValue 0.609
loanOnDeposit.industryAvgValue    0.96
equityOnTotalAsset.industryAvgValue 0.086
badDebtOnAsset.industryAvgValue   0.015

Mức biến động giá cổ phiếu

ticker_price_volatility (symbol='TCB')
>>> ticker_price_volatility (symbol='TCB').T
                 0
ticker             TCB
ticker_highestPrice     35750.0
ticker_lowestPrice     20700.0
ticker_highestPricePercent  -0.143
ticker_lowestPricePercent   0.481

Thông tin giao dịch nội bộ

company_insider_deals (symbol='TCB', page_size=20, page=0)
>>> company_insider_deals (symbol='TCB', page_size=20, page=0)
ticker dealAnnounceDate    dealMethod dealAction dealQuantity dealPrice dealRatio
0   TCB    2023-08-31    Cổ đông lớn    Bán   -300000.0  34500.0   0.000
1   TCB    2023-08-22 Cổ đông sáng lập    Mua      0.0  33100.0   0.042
2   TCB    2023-07-20  Cổ đông nội bộ    Bán   -933169.0  31900.0   0.082
3   TCB    2023-04-18    Cổ đông lớn    Bán   -30000.0  29150.0   0.184
4   TCB    2022-12-28 Cổ đông sáng lập    Bán   -21496.0  26150.0   0.319
5   TCB    2022-11-28  Cổ đông nội bộ    Mua   200000.0  24600.0   0.402
13  TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua   350000.0  38650.0   -0.107
12  TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua   111404.0  38650.0   -0.107
11  TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua   100021.0  38650.0   -0.107
10  TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua    97770.0  38650.0   -0.107
9   TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua    80945.0  38650.0   -0.107
8   TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua    55764.0  38650.0   -0.107
7   TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua    42118.0  38650.0   -0.107
6   TCB    2022-09-06  Cổ đông nội bộ    Mua    5318.0  38650.0   -0.107
14  TCB    2022-08-08  Cổ đông nội bộ    Bán   -100000.0  39200.0   -0.120
15  TCB    2022-05-10 Cổ đông sáng lập    Bán   -868500.0  38700.0   -0.109
16  TCB    2022-04-05 Cổ đông sáng lập    Bán   -150000.0  49050.0   -0.297
17  TCB    2022-03-23  Cổ đông nội bộ    Bán   -200000.0  49600.0   -0.304
18  TCB    2021-10-26  Cổ đông nội bộ    Bán   -35704.0  51000.0   -0.324
19  TCB    2021-10-14 Cổ đông sáng lập    Mua   300000.0  52500.0   -0.343

Danh sách công ty con, công ty liên kết

company_subsidiaries_listing (symbol='TCB', page_size=100, page=0)
>>> company_subsidiaries_listing (symbol='TCB', page_size=100, page=0)
ticker                   subCompanyName subOwnPercent
0  TCB Công ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài S...     1.000
1  TCB       Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương     0.942
2  TCB       Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương     0.900
3  TCB Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựn...     0.004
4  TCB      Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP     0.000
5  TCB     Công ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam     0.000

Ban lãnh đạo công ty

company_officers (symbol='TCB', page_size=20, page=0)
>>> company_officers (symbol='TCB', page_size=10, page=0)
ticker      officerName         officerPosition officerOwnPercent
0  TCB Nguyễn Thị Thanh Thủy              None       0.0495
1  TCB  Nguyễn Thị Thanh Tâm              None       0.0495
2  TCB      Hồ Anh Minh              None       0.0392
3  TCB   Nguyễn Phương Hoa              None       0.0216
4  TCB   Nguyễn Hương Liên              None       0.0198
5  TCB      HỒ HÙNG ANH              None       0.0112
6  TCB   Nguyễn Thiều Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị       0.0086
7  TCB      Hồ Thủy Anh              None       0.0064
8  TCB  Nguyễn Cảnh Sơn Tùng              None       0.0060
9  TCB    Nguyễn Cảnh Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị       0.0051

Thông tin sự kiện quyền

company_events (symbol='TPB', page_size=10, page=0)
>>> company_events (symbol='TPB', page_size=10, page=0)
    id ticker price priceChange priceChangeRatio ...       exerDate     regFinalDate     exRigthDate                     eventDesc eventNote
0 2563370  TPB 18100     -350      -0.019 ... 2023-07-07 00:00:00 1753-01-01 00:00:00 1753-01-01 00:00:00 <p>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP...   None
1 2563135  TPB 18535     -215      -0.011 ... 2023-06-09 00:00:00 2023-06-12 00:00:00 2023-06-09 00:00:00 <p>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP...   None
2 2561933  TPB 15668     -64      -0.004 ... 2023-04-26 00:00:00 2023-03-29 00:00:00 2023-03-28 00:00:00 <p>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP...   None
3 2561033  TPB 15441     -97      -0.006 ... 2023-04-03 00:00:00 2023-03-21 00:00:00 2023-03-20 00:00:00 <p>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP...   None
4 2560718  TPB 14567      0       0.000 ... 1753-01-01 00:00:00 2023-01-17 00:00:00 2023-01-16 00:00:00 <p>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP...   None
5 2517318  TPB 25832     453       0.018 ... 2022-04-26 00:00:00 2022-03-28 00:00:00 2022-03-25 00:00:00 <p>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP...   None
6 2406108  TPB 27192      0       0.000 ... 2022-01-13 00:00:00 1753-01-01 00:00:00 1753-01-01 00:00:00 <DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10p...
7 2395935  TPB 24936     719       0.030 ... 2021-12-20 00:00:00 2021-12-21 00:00:00 2021-12-20 00:00:00 <DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10p...
8 2235221  TPB 31480     371       0.012 ... 2022-09-15 00:00:00 1753-01-01 00:00:00 1753-01-01 00:00:00 <DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10p...
9 2215176  TPB 30665     519       0.017 ... 1753-01-01 00:00:00 2021-10-11 00:00:00 2021-10-08 00:00:00 <DIV style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10p...

[10 rows x 15 columns]

Tin tức công ty

company_news (symbol='TCB', page_size=10, page=0)
>>> company_news (symbol='TCB', page_size=10, page=0)
ticker price priceChange priceChangeRatio priceChangeRatio1W priceChangeRatio1M    id                       title source     publishDate
0  TCB 34500     500       0.015        0.021        0.006 10915190 TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của n...  HOSE 2023-08-31 11:12:00
1  TCB 33650     -150      -0.004        0.035        0.004 10909083 TCB: CBTT về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế c...  HOSE 2023-08-25 16:35:00
2  TCB 33100     350       0.011       -0.028        0.020 10905062 TCB: Con gái Chủ tịch đăng ký mua trên 82 triệ...  HOSE 2023-08-22 11:19:00
3  TCB 32750     250       0.008       -0.031        0.014 10904072 Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đ...  HOSE 2023-08-21 16:21:00
4  TCB 34700     -600      -0.017        0.036        0.088 10900206 Thông báo phát hành chứng quyền và Bản cáo bạc...  HOSE 2023-08-17 14:48:00
5  TCB 34700     -600      -0.017        0.036        0.088 10899331 Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đả...  HOSE 2023-08-17 08:55:00
6  TCB 33800     150       0.004       -0.016        0.058 10895913 Thông báo hủy đợt phát hành chứng quyền có bảo...  HOSE 2023-08-14 17:36:00
7  TCB 33500     -500      -0.015        0.000        0.047 10892819 TCB: CBTT Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ Côn...  HOSE 2023-08-10 17:55:00
8  TCB 34000      0       0.000        0.003        0.063 10891020 Thông báo phát hành chứng quyền và Bản cáo bạc...  HOSE 2023-08-09 16:55:00
9  TCB 34000      0       0.000        0.003        0.063 10890346 Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đ...  HOSE 2023-08-09 10:26:00