Skip to content

Báo cáo tài chính

Lưu ý

Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.

Dữ liệu từ SSI

Cập nhật

26/10/2023, Hiện tại SSI đã gỡ bỏ mọi biện pháp ngăn chặn truy cập dữ liệu qua Web Scraping đã triển khai trong khoảng 6 tháng trước. Đây là tin vui cho cộng đồng vnstock vì các bạn có thêm lựa chọn chất lượng tiếp cận nguồn dữ liệu từ SSI được cung cấp bởi FiinTrade.

Để truy cập báo cáo tài chính sử dụng nguồn SSI, có độ chi tiết hơn so với bản rút gọn của TCBS, bạn sử dụng hàm financial_report với các tham số như sau:

 • symbol là mã chứng khoán bạn muốn phân tích
 • report_type nhận 1 trong 3 giá trị: IncomeStatement cho phép trả về báo cáo kết quả kinh doanh, BalanceSheet trả về báo cáo cân đối kế toán, CashFlow trả về báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • frequency nhận 1 trong 2 giá trị: Quarterly cho phép trả về báo cáo theo quý, Yearly trả về dữ liệu theo năm
 • periods=15: 🆕 từ v0.2.8.9. Cho phép chọn số kỳ tải báo cáo
 • latest_year: 🆕 từ v0.2.8.9. Cho phép chọn mốc thời gian tra cứu nhất định để truy xuất ngược dữ liệu về quá khứ. Ví dụ 15 kỳ kể từ năm 202 (hoặc năm bất kỳ). Giá trị mặc định là None cho phép chọn năm hiện tại là mốc tính toán.

Lưu ý: Dữ liệu trả về có đơn vị Tỷ VND

Báo cáo kinh doanh

financial_report (symbol='SSI', report_type='IncomeStatement', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)

Kết quả trả về nha sau:

>>> income_df = financial_report (symbol='SSI', report_type='IncomeStatement', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)
income_df.iloc[:, :5]
                       CHỈ TIÊU    Q2 2020    Q3 2020    Q4 2020    Q1 2021
0                 Doanh thu hoạt động 1.327443e+12 9.195507e+11 1.174729e+12 1.505580e+12
1  Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qu... 7.340652e+11 3.273310e+11 5.215590e+11 6.001373e+11
2            Lãi bán các tài sản tài chính 2.194943e+11 1.175892e+11 2.630871e+11 3.947613e+11
3  Chêch lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài c... 4.326673e+11 9.963909e+10 1.132451e+11 8.292811e+10
4  Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chín... 8.190361e+10 1.101027e+11 1.452268e+11 1.224479e+11
..                        ...      ...      ...      ...      ...
78     Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu 5.372627e+11 2.924053e+11 3.925444e+11 4.246680e+11
79 Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không k... 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
80       Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
81             Lãi bản trên cổ phiếu  0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
82          Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

[83 rows x 5 columns]

Bảng cân đối kế toán

financial_report (symbol='SSI', report_type='BalanceSheet', frequency='quarterly', periods=15, latest_year=None)

Kết quả trả về như sau:

>>> balance_df = financial_report (symbol='SSI', report_type='BalanceSheet', frequency='quarterly', periods=15, latest_year=None)
>>> balance_df.iloc[:, :5]
                   CHỈ TIÊU    Q2 2020    Q3 2020    Q4 2020    Q1 2021
0              TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.592647e+13 2.693295e+13 3.576953e+13 3.762330e+13
1               TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.004129e+13 2.105024e+13 2.904003e+13 3.286192e+13
2          Tài sản tài chính ngắn hạn 2.000235e+13 2.100282e+13 2.888881e+13 3.280760e+13
3          Tiền tương đương tiền  2.024338e+11 2.123246e+11 3.632519e+11 2.792879e+11
4                     Tiền 1.913260e+11 2.123246e+11 2.319712e+11 2.251205e+11
..                     ...      ...      ...      ...      ...
155          Vốn ngân sách nhà nước  0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
156     Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
157 LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ (trước 2015) 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
158            TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.592647e+13 2.693295e+13 3.576953e+13 3.762330e+13
159   LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU  0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

[160 rows x 5 columns]

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

financial_report (symbol='SSI', report_type='CashFlow', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)

Kết quả trả về như sau:

>>> cashflow_df = financial_report (symbol='SSI', report_type='CashFlow', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)
>>> cashflow_df.iloc[:, :5]
                       CHỈ TIÊU    Q2 2020    Q3 2020    Q4 2020    Q1 2021
0  Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng... -1.405338e+12 -3.067307e+12 -7.146167e+12 -7.818107e+11
1  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đ... 2.548685e+10 8.183428e+10 1.992083e+11 2.596829e+11
2                Lợi nhuận trước thuế 6.515280e+11 4.208731e+11 4.771873e+11 5.300678e+11
3              Điều chỉnh cho các khoản -2.123427e+11 -1.965194e+11 -2.268494e+11 -2.521012e+11
4              Khấu hao tài sản cố định 1.315363e+10 1.378121e+10 1.333019e+10 1.445720e+10
..                        ...      ...      ...      ...      ...
93     Tiền các khoản tương đương tiền đầu kỳ 2.824377e+11 2.024338e+11 2.123246e+11 3.632519e+11
94        Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 2.485882e+11 1.911860e+11 2.123605e+11 2.323398e+11
95             Các khoản tương đương tiền 3.120858e+10 1.110788e+10 0.000000e+00 1.312807e+11
96 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoán quy đổi... 2.640888e+09 1.399426e+08 -3.589952e+07 -3.685565e+08
97    Tiền các khoảng tương đương tiền cuối kỳ 2.024338e+11 2.123246e+11 3.632519e+11 2.792879e+11

[98 rows x 5 columns]

Dữ liệu từ TCBS

Ba loại báo cáo này được truy xuất từ nguồn TCBS thông qua hàm financial_flow. Hàm này nhận 3 tham số:

 • symbol là mã chứng khoán bạn muốn phân tích
 • report_type nhận 1 trong 3 giá trị: incomestatement cho phép trả về báo cáo kết quả kinh doanh, balancesheet trả về báo cáo cân đối kế toán, cashflow trả về báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • report_range nhận 1 trong 2 giá trị: yearly cho phép trả về báo cáo theo năm, quarterly trả về dữ liệu theo quý

Cụ thể từng báo cáo được minh họa chi tiết thành từng phần như dưới đây.

Báo cáo kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh có thể được truy xuất bằng câu lệnh:

income_df = financial_flow(symbol="TCB", report_type='incomestatement', report_range='quarterly')

Kết quả trả về như dưới đây.

>>> financial_flow(symbol="TCB", report_type='incomestatement', report_range='quarterly').T

index             2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 ... 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2010-Q2
ticker               TCB   TCB   TCB   TCB   TCB ...   TCB   TCB   TCB   TCB   TCB
revenue              6295  6527  6819  7565  7794 ...   951  1414  1432  1318   814
yearRevenueGrowth        -0.192 -0.195 -0.059  0.122  0.183 ...   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN
quarterRevenueGrowth      -0.036 -0.043 -0.099 -0.029 -0.039 ... -0.327 -0.013  0.086   NaN   NaN
costOfGoodSold          None  None  None  None  None ...  None  None  None  None  None
grossProfit            None  None  None  None  None ...  None  None  None  None  None
operationExpense         -2869  -3142  -3990  -3014  -3196 ...  -1263  -615  -574  -826  -446
operationProfit          9325  9300  9427  10338  10934 ...  1175  1373  1347  1851   972
yearOperationProfitGrowth    -0.147 -0.071 -0.072  0.178  0.188 ...   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN
quarterOperationProfitGrowth   0.003 -0.014 -0.088 -0.055  0.093 ... -0.144  0.019 -0.272   NaN   NaN
interestExpense          None  None  None  None  None ...  None  None  None  None  None
preTaxProfit           5649  5623  4746  6715  7321 ...  -1216   603   602  1028   384
postTaxProfit           4503  4537  3572  5368  5882 ...  -1216   603   602  1028   384
shareHolderIncome         4455  4497  3544  5298  5804 ...  -1216   603   602  1028   384
yearShareHolderIncomeGrowth   -0.232 -0.183 -0.228  0.221  0.232 ...   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN
quarterShareHolderIncomeGrowth -0.009  0.269 -0.331 -0.087  0.054 ...   NaN  0.002 -0.414   NaN   NaN
investProfit            72  -228  -422   209   411 ...   -81  -201  -119   120   26
serviceProfit           2019  1944  2535  2123  1987 ...   39   151   228   147   104
otherProfit            939  1057   495   441   743 ...   266    9  -194   266   28
provisionExpense         -807  -535  -691  -609  -417 ...  -1128  -155  -170    3  -142
operationIncome          6456  6158  5437  7324  7739 ...   -88   758   773  1025   526
ebitda              None  None  None  None  None ...  None  None  None  None  None

Để hiển thị báo cáo như cách trình bày trên website TCBS, bạn cần xoay (transpose) DataFrame trả về. Giả sử bạn lưu kết quả trả về vào biến income_df như trên, bạn có thể sử dụng phương thức transpose để xoay DataFrame như sau: income_df.T

Trong đó tên các cột được chuẩn hóa bằng tiếng Anh. Để đổi tên sang tiếng Việt, có thể sử dụng phương thức rename tiêu chuẩn của Pandas trong Python. Tôi đã chia sẻ một video cụ thể cách sử dụng Bard để trích xuất thông tin và ghép nối bản dịch tiếng Việt của các chỉ số. Các bạn có thể theo dõi để tự thực hiện nếu cần. Cách làm này áp dụng với tất cả các báo cáo tài chính được cung cấp ở đây.

Bảng cân đối kế toán

Để tải dữ liệu bảng cân đối kế toán, bạn sử dụng câu lệnh:

balance_df = financial_flow(symbol="TCB", report_type='balancesheet', report_range='quarterly')

Kết quả:

>>> financial_flow(symbol="TCB", report_type='balancesheet', report_range='quarterly').T
index         2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2
ticker           TCB   TCB   TCB   TCB   TCB
shortAsset        None  None  None  None  None
cash           3113  2852  4216  3026  3204
shortInvest        None  None  None  None  None
shortReceivable      None  None  None  None  None
inventory         None  None  None  None  None
longAsset         None  None  None  None  None
fixedAsset        8742  8275  8411  7282  7220
asset          732470 723518 699033 671354 623739
debt          610005 605552 585608 561454 519263
shortDebt         None  None  None  None  None
longDebt         None  None  None  None  None
equity         122465 117965 113425 109899 104475
capital         35172  35172  35172  35172  35109
centralBankDeposit    7860  15834  11476  4709  4814
otherBankDeposit     63215  56675  69925  65183  57270
otherBankLoan       8079  10265  13050  7215  14962
stockInvest       112613  99162 104626 104673  98072
customerLoan      466546 465425 420524 410546 391824
badLoan         5012.0 3946.0 3818.0 2665.0 2359.0
provision        -5793  -5280  -4771  -4397  -4049
netCustomerLoan     460753 460145 415752 406148 387775
otherAsset        67879  70304  70517  71795  49269
otherBankCredit     49594  47940  61294  68284  57307
oweOtherBank      104031 103254 106269 110868  83894
oweCentralBank       136   122    8    6    2
valuablePaper      54958  46729  34007  42858  37122
payableInterest      8118  8303  6144  4750  3375
receivableInterest    8875  8365  8029  8681  8072
deposit         381947 387298 358404 318919 321634
otherDebt        54958  46729  34007  42858  37122
fund           43387  11607  11609  9151  9152
unDistributedIncome   41654  68979  64483  64059  58761
minorShareHolderProfit  1218  1170  1129  1032   963
payable         610005 605552 585608 561454 519263

Để hiển thị báo cáo như cách trình bày trên website TCBS, bạn cần xoay (transpose) DataFrame trả về. Giả sử bạn lưu kết quả trả về vào biến balance_df như trên, bạn có thể sử dụng phương thức transpose để xoay DataFrame như sau: balance_df.T

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để tải dữ liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sử dụng câu lệnh:

Để tải dữ liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sử dụng câu lệnh:

cashflow_df = financial_flow(symbol="TCB", report_type='cashflow', report_range='quarterly')

Kết quả:

>>> financial_flow(symbol="TCB", report_type='cashflow', report_range='quarterly').T
index     2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2
ticker      TCB   TCB   TCB   TCB   TCB
investCost    -395   -73  -720  -212   -65
fromInvest   -3042   260  -679  -205   -62
fromFinancial    0    1  -700   63    0
fromSale    -2480 -21875  19130  15950  -4020
freeCashFlow    0    0    0    0    0

Để hiển thị báo cáo như cách trình bày trên website TCBS, bạn cần xoay (transpose) DataFrame trả về. Giả sử bạn lưu kết quả trả về vào biến cashflow_df như trên, bạn có thể sử dụng phương thức transpose để xoay DataFrame như sau: cashflow_df.T