Skip to content

So sánh cổ phiếu tiềm năng

Gợi ý

Bạn có thể tải xuống bảng giá của một danh sách các cổ phiếu được chọn để phân tích, thiết lập thuật toán dễ dàng hơn (khi xuất ra Google Sheets/Excel) so với việc xem trực tiếp trên bảng giá của các công ty chứng khoán.

Bảng giá

Minh họa Bảng giá TCBS

Khớp lệnh, Bước giá & khối lượng

price_depth('TCB,SSI,VND')
Sử dụng hàm này cho phép thống kê các bước giá và khối lượng trên bảng giá của một hoặc một danh sách các mã cổ phiếu. Bạn có thể sử dụng kết hợp hàm này với hàm price_board để kết hợp các thông tin đa dạng về giá, khối lượng, chỉ số, thông tin giao dịch để chọn lọc và theo dõi cổ phiếu theo mục đích sử dụng của mình.

 • Kết quả:
>>> price_depth('TCB,SSI,VND').T
           0     1     2
 CP        TCB    SSI    VND
Giá tham chiếu  30650   30100   19150
Giá Trần     32750   32200   20450
Giá Sàn      28550   28000   17850
Giá mua 3     31100   29850   18900
KL mua 3      1630    3240    8310
Giá mua 2     31050   29800   18850
KL mua 2      1320   10690   13480
Giá mua 1     31000   29750   18800
KL mua 1      2260    3220   12160
Giá khớp lệnh   31100   29900   18900
KL Khớp lệnh     90    140    100
Giá bán 1     31200   29900   18950
KL bán 1      2140    2980    6720
Giá bán 2     31250   29950   19000
KL bán 2      5410    4340   16200
Giá bán 3     31300   30000   19050
KL bán 3      810   17840   11000
Tổng Khối Lượng 164810  1783250  1812410
ĐTNN Mua       0   45896   20285
ĐTNN Bán       0   77526   38110
ĐTNN Room       0 837230225 936537977

Thông tin giao dịch

price_board('TCB,SSI,VND')
Hàm này cho phép tải về thông tin giá, khối lượng và các chỉ số quan trọng cho một hoặc một danh sách mã cổ phiếu. Sử dụng kết hợp với hàm price_depth cho hiệu quả tốt nhất.

 • Kết quả:
>>> price_board('TCB,SSI,VND').T
              0      1      2
 CP           TCB     SSI     VND
Giá          31100.0   29900.0   18850.0
KLBD/TB5D        0.95    1.33    1.28
T.độ GD         0.82    0.68    0.83
KLGD ròng(CM)        0   -219100   198000
%KLGD ròng (CM)      0.0    -19.6    14.2
RSI         35.168889  38.43115  35.726964
MACD Hist        -0.13    -0.34    -0.23
MACD Signal      Neutral    Sell    Sell
Tín hiệu KT      Neutral   Neutral   Neutral
Tín hiệu TB động  Strong Buy Strong Buy Strong Buy
MA20         32265.0   31957.5   20772.5
MA50         33446.0   32258.0   21899.0
MA100         33034.5   29527.0   20479.0
Phiên +/-         -6     -1     -1
% thay đổi giá 3D    -3.5    -4.3    -4.3
% thay đổi giá 1M    -10.1    -15.7    -22.0
% thay đổi giá 3M    -5.1     5.4     4.1
% thay đổi giá 1Y    21.1    75.8    31.2
RS 3D          50.0    34.0    22.0
RS 1M          38.0    23.0    11.0
RS 3M          45.0    76.0    73.0
RS 1Y          69.0    95.0    77.0
RS TB          50.0    57.0    46.0
Đỉnh 1M         34350    36450    25250
Đỉnh 3M         35750    36450    25250
Đỉnh 1Y         35750    36450    25250
Đáy 1M         30650    30100    19150
Đáy 3M         30650    28000    18100
Đáy 1Y         20700    13373    9720
%Đỉnh 1Y        -14.3    -17.4    -24.2
%Đáy 1Y         48.1    125.1    97.0
P/E            6.1    22.4    41.0
P/B            0.9     2.0     1.5
ROE          0.15834  0.090235  0.038377
TCRating         4.2     3.8     3.8
Khối lượng bán    84500   251400   292000
Khối lượng mua    51000   168800   503100
TCBS định giá      48627    17496    12096
Khớp nhiều nhất     30650    29500    18800
Đ.góp VNINDEX       0.4    -0.08    -0.09
%Giá - %VNI (1M)     0.1    -5.5    -11.8
%Giá - %VNI (1Y)     18.9    73.5    28.9
VNINDEX P/E      13.9448   13.9448   13.9448
VNINDEX P/B      1.58262   1.58262   1.58262
vnid3d          -3.0    -3.0    -3.0
vnid1m         -10.2    -10.2    -10.2
vnid3m          -7.3    -7.3    -7.3
vnid1y          2.3     2.3     2.3

So sánh cổ phiếu cùng ngành

industry_analysis("VNM", lang='vi')
- Trả về thông tin các mã cổ phiếu cùng ngành với mã cổ phiếu nằm trong cùng nhóm ngành với mã VNM. - Tham số lang='vi mặc định trả về tên các chỉ số bằng tiếng Việt, đổi thành en để giữ nguyên chỉ số với tên tiếng Anh.

 • Trong đó các chỉ số sau được thể hiện dưới dạng thập phân sử dụng để thể hiện chỉ số dưới dạng %: dividend (Cổ tức), ROE, ROA, ebitOnInterest (Thanh toán lãi vay), currentPayment (Thanh toán hiện hành), quickPayment (Thanh toán nhanh), grossProfitMargin (Biên LNG), postTaxMargin (Biên LNST), badDebtPercentage (Tỉ lệ nợ xấu), debtOnEquity (Nợ/Vốn CSH), debtOnEbitda (Nợ/EBITDA), income5year (LNST 5 năm), sale5year (Doanh thu 5 năm), income1quarter (LNST quý gần nhất), sale1quarter (Doanh thu quý gần nhất), nextIncome (LNST năm tới), nextSale (Doanh thu quý tới)
 • Lưu ý: Tên các column có thể chưa được chuyển đổi đầy đủ thành tiếng Việt. Nếu gặp chỉ số nào chưa được chuyển đổi tên thành tiếng Việt, bạn vui lòng comment cho tác giả nhé.

 • Kết quả:

>>> industry_analysis('VNM', lang='vi')
 CP             VNM   MSN  MCH  QNS  KDC   IDP  SBT  MML  PAN  MCM  VSF  VOC  OCH  VSN  CLX  LSS   KTC  HSL  HKB
Vốn hóa (tỷ)         None 107634 51307 17543 16102  13204 11478 10108  4303  4232  3979  2890  1680  1618  1274  932   383  219   46
Giá              None  75600 71603 49149 62600 224000 15500 30900 20600 38473  7958 23727  8400 19994 14713 12500  10500  6180  900
Số phiên tăng/giảm liên tiếp None    3   2   4   0   -3   3   1   -1   1   -2   0   0   0   1   3    0   -1   0
P/E              NaN  49.2  9.1  12.3 -215.9  16.7  16.6 -18.7  13.2  11.7 -384.1  2.4  15.2  11.9  7.1  23.5  37.3  14.6  -0.8
PEG              NaN  -0.6  -8.0  0.9  1.9  -1.6  -1.4  0.1  -1.9  5.9  4.0  0.0  -0.1  -1.6  1.1  2.2  -0.8  0.8  0.5
P/B              NaN   4.1  2.2  2.3  2.5   6.5  1.2  1.9  1.0  1.8  1.7  1.1  1.3  1.2  0.8  0.6   1.0  0.5  0.2
EV/EBITDA           NaN  20.0  8.2  10.4  36.1  13.1  13.7 -267.0  7.2  11.4  25.9  -8.9  6.3  8.3  10.5  6.5  20.0  12.8  -3.1
Cổ tức             NaN  0.009  0.0  0.0 0.086  0.033  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0  0.0  0.0
ROE              NaN  0.081 0.277 0.195 -0.011  0.442 0.076 -0.098 0.075 0.159 -0.005 0.591 0.086 0.107 0.118 0.025  0.025 0.036 -0.263
ROA              NaN  0.016 0.175 0.128 -0.006  0.22 0.025 -0.042 0.021  0.14 -0.001 0.484 0.049 0.067 0.082 0.014  0.007 0.031 -0.15
Thanh toán lãi vay       NaN   0.5  9.1  8.5  -0.2  19.4  0.9  -0.8  1.3  NaN  0.3  -2.0  -3.2  67.7  22.1  2.2   0.9  6.9  -4.4
Thanh toán hiện hành      NaN   0.8  2.7  1.8  1.6   1.5  1.2  1.4  1.3  8.6  1.0  4.2  1.9  2.5  3.1  1.3   0.9  9.7  0.3
Thanh toán nhanh        NaN   0.6  2.5  1.4  1.2   1.3  0.9  1.1  0.9  7.7  0.4  3.4  1.7  1.7  2.9  0.3   0.5  8.6  0.3
Biên LNG            NaN  0.272 0.432  0.28 0.188  0.385 0.115 0.117 0.171 0.323 0.067  NaN 0.286 0.247 0.264 0.121  0.035 0.039 0.728
Biên LNST           NaN  0.011 0.228 0.149  NaN  0.138 0.026  NaN 0.016 0.138  NaN 6.467  NaN 0.039 0.372 0.017  0.004 0.024  NaN
Nợ/Vốn CSH           NaN   2.0  0.3  0.4  0.6   0.4  1.3  1.0  0.7  0.0  1.5  0.1  0.1  0.0  0.0  0.4   2.3  0.0  0.5
Nợ/EBITDA           NaN   7.6  1.1  1.5  8.1   0.7  7.2 -88.3  3.4  0.1  12.3  -1.1  0.7  1.1  0.4  2.6  15.5  0.8  -2.0
LNST 5 năm           NaN  0.028 0.207 0.046 -0.04   NaN  0.12  NaN 0.001 0.098  NaN  NaN  NaN 0.012 0.065  -0.1 -0.157 -0.081  NaN
Doanh thu 5 năm        NaN  0.152 0.153 0.016 0.123   NaN  0.22 -0.239 0.274 0.049 -0.053 -0.181 -0.018 -0.002 0.088 -0.008  0.067  0.16 -0.474
LNST quý gần nhất       NaN -0.519 -0.255 -0.258  NaN  0.316 0.443  NaN -0.694 0.397  NaN  NaN  NaN -0.131 0.092  NaN 36.983 -0.44  NaN
Doanh thu quý gần nhất     NaN -0.094 -0.252 0.093 -0.302 -0.057 -0.181 0.031 -0.352 -0.067 -0.31 -0.675 -0.197 -0.134 -0.123 0.102 -0.122 -0.142 0.009
LNST năm tới          NaN  0.285  0.26 0.173 -0.202  0.074 0.047 -0.719 -0.041  0.04 -0.939 0.116 6.025 -0.034  0.09 -0.155  0.813 0.022  NaN
Doanh thu năm tới       NaN   0.2  0.3 0.162 0.283   0.1  0.1  -0.7  0.05  0.05  0.03  0.15  -0.5  0.1  0.3 -0.08  -0.06  0.02  NaN
RSI              NaN  50.7  43.1  71.8  24.0  28.5  59.2  33.7  68.2  53.5  46.6  44.1  51.1  32.3  55.5  55.3  33.3  54.8  61.1

So sánh các cổ phiếu tùy ý

Ghi nhận lỗi

20/10/2023: Hiện tại hàm ghi nhận lỗi không trả về kết quả như mong muốn từ chính nguồn cấp dữ liệu là TCBS.

stock_ls_analysis("TCB, BID, CEO, GMD", lang='vi')

Kết quả:

>>> stock_ls_analysis("TCB, BID, CEO, GMD", lang='vi')
 CP              BID  CEO  GMD   TCB
Vốn hóa (tỷ)         203353  9367 19853 107803
Giá              40200 18200 64900  30650
Số phiên tăng/giảm liên tiếp    1   0   2   -6
P/E               10.0  32.8  8.7   6.1
PEG               0.2  2.3  0.1  -0.5
P/B               1.8  2.8  2.3   0.9
Cổ tức              0.0  0.0 0.045   0.0
ROE              0.203  0.09 0.294  0.158
ROA               0.01  0.04  0.18  0.026
Nợ/Vốn CSH           17.6  0.2  0.2   5.0
LNST 5 năm           0.218 0.094 0.144  0.256
Doanh thu 5 năm        0.123 0.068 -0.004   0.2
LNST quý gần nhất       -0.008 0.412 7.163 -0.009
Doanh thu quý gần nhất    -0.001 -0.073 0.011  0.003
LNST năm tới         -0.023 -0.012 1.288 -0.084
Doanh thu năm tới       0.124  -0.1  0.0  0.084
RSI               29.2  34.9  54.9  29.0
RS               44.0  48.0  85.0  50.0