Skip to content

Chỉ số định giá

Lưu ý

Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.

Chỉ số định giá được truy xuất từ nguồn TCBS thông qua hàm stock_evaluation. Hàm này nhận 3 tham số:

 • symbol là mã chứng khoán bạn muốn phân tích

 • period nhận 1 trong 2 giá trị: 1 cho phép trả về chỉ số theo ngày, 2 trả về dữ liệu theo tuần

 • time_window nhận 1 trong 2 giá trị: D cho phép trả về chỉ số theo ngày, W trả về dữ liệu theo tuần

Minh họa cho hàm này như sau:

Chỉ số định giá được truy xuất từ nguồn TCBS thông qua hàm stock_evaluation. Hàm này nhận 3 tham số: - symbol là mã chứng khoán bạn muốn phân tích

 • period nhận 1 trong 2 giá trị: 1 cho phép trả về chỉ số theo ngày, 2 trả về dữ liệu theo tuần

 • time_window nhận 1 trong 2 giá trị: D cho phép trả về chỉ số theo ngày, W trả về dữ liệu theo tuần

Minh họa cho hàm này như sau:

stock_evaluation (symbol='TCB', period=1, time_window='D')
 • Kết quả:
>>> stock_evaluation (symbol='TCB', period=1, time_window='D')
  ticker  fromDate   toDate  PE  PB industryPE vnindexPE industryPB vnindexPB
0   TCB 2022-09-05 2022-09-05 6.4 1.2     9.8    14.0     1.7    2.0
1   TCB 2022-09-06 2022-09-06 6.4 1.2     9.9    14.0     1.7    2.0
2   TCB 2022-09-07 2022-09-07 6.2 1.2     9.6    13.7     1.7    2.0
3   TCB 2022-09-08 2022-09-08 6.2 1.2     9.4    13.5     1.6    1.9
4   TCB 2022-09-09 2022-09-09 6.2 1.2     9.5    13.7     1.6    2.0
..   ...    ...    ... ... ...     ...    ...     ...    ...
245  TCB 2023-08-25 2023-08-25 6.7 1.0     9.3    14.8     1.5    1.7
246  TCB 2023-08-28 2023-08-28 6.7 1.0     9.3    15.0     1.6    1.7
247  TCB 2023-08-29 2023-08-29 6.7 1.0     9.4    15.1     1.6    1.7
248  TCB 2023-08-30 2023-08-30 6.7 1.0     9.5    15.2     1.6    1.7
249  TCB 2023-08-31 2023-08-31 6.8 1.0     9.6    15.4     1.6    1.7

[250 rows x 9 columns]