Skip to content

Danh sách niêm yết

Công ty niêm yết

listing_companies(live=True)

Trong đó:

 • Tham số live nhận một trong hai giá trị.
 • live=False: Cho phép đọc dữ liệu cục bộ từ tệp csv listing_companies đính kèm trên Github theo mặc định. File này được cập nhật hàng tháng. Chứa thông tin rất chi tiết. Bởi danh sách các công ty niêm yết thường không thay đổi liên tục nên việc này không gây trở ngại nhiều.

 • live=True: Cho phép đọc dữ liệu danh sách công ty niêm yết được cập nhật realtime từ API miễn phí do Wifeed cung cấp. Dữ liệu được trả về trong trường hợp này chỉ gồm 4 thông tin cơ bản: mã CK, tên công ty, mã phân loại công ty, sàn niêm yết.

 • Tham số source nhận một trong hai giá trị là Wifeed (mặc định) hoặc SSI. Bỏ qua tham số này nếu sử dụng live=True. Việc bổ sung thêm nguòn dữ liệu SSI cho phép người dùng dễ dàng tìm ra mã công ty để tham chiếu một số hàm của SSI khi sử dụng mã cổ phiếu không cho kết quả.


 • Kết quả trả về như sau cho chế độ realtime, nguồn Wifeed:
>>> listing_companies(True)
   ticker                    organName organTypeCode comGroupCode
0    A32                     CTCP 32       1    UPCOM
1    AAA             CTCP Nhựa An Phát Xanh       1     HOSE
2    AAM              CTCP Thủy sản MeKong       1     HOSE
3    AAS          CTCP Chứng khoán SmartInvest       4    UPCOM
4    AAT        CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa       1     HOSE
...   ...                       ...      ...     ...
1579  XPH              CTCP phòng Nội       1    UPCOM
1580  YBC       CTCP Xi măng Khoáng sản Yên Bái       1    UPCOM
1581  YBM       CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái       1     HOSE
1582  YEG               CTCP Tập đoàn Yeah1       1     HOSE
1583  YTC CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh       1    UPCOM
 • Kết quả trả về cho chế độ realtime, nguồn SSI:
>>> listing_companies(True, source='SSI')
    organCode ticker ...                     organName         organShortName
0   0104498100  VVS ...   Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Máy Việt Nam Đầu Phát triển Máy Việt Nam
1   0109204756  HIO ...            Công ty Cổ Phần Helio Energy          Helio Energy
2   0304941312  XDC ...    Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tân Cảng  Xây dựng Công trình Tân Cảng
3   0700519785  THM ...           Công ty Cổ phần Tứ Hải Nam          Tứ Hải Nam
4     10659  HSV ...       Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam        Gang Thép Nội
...     ...  ... ...                        ...               ...
1599 XUANMINHHP  XMP ...        Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh       Thủy điện Xuân Minh
1600     YBC  YBC ...   Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  Xi măng Khoáng sản Yên Bái
1601    YBMC  YBM ...   Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái      Khoáng sản CN Yên Bái
1602   YEGCORP  YEG ...           Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1         Tập đoàn Yeah1
1603    YTECO  YTC ... Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố ...         XNK Y tế TP.HCM

[1604 rows x 8 columns]
 • Kết quả trả về cho chế độ offline:
>>> listing_companies()
 ticker comGroupCode                     organName  organShortName ...  VNIT VNMAT VNREAL VNUTI
0  SSI     HOSE          Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Chứng khoán SSI ... False False False False
1  BCM     HOSE Tổng Công ty Đầu  Phát triển Công nghiệp ...   Becamex IDC ... False False  True False
2  VHM     HOSE              Công ty Cổ phần Vinhomes     Vinhomes ... False False  True False

[3 rows x 35 columns]

Các mã chỉ số

indices_listing (lang='vi')
Trong đó, tham số lang cho phép nhận một trong hai giá trị là vi cho Tiếng Việt, en cho Tiếng Anh.

Kết quả trả về là tất cả các mã chỉ số hiện có, dữ liệu được cung cấp bởi FiinTrade/SSI. Khi sử dụng, có những trường hợp cần đổi tên các mã HNXIndex thành HNX, UpcomIndex thành UPCOM nếu cần thiết.

>>> indices_listing (lang='vi')
  comGroupCode parentComGroupCode comGroupOrder
0    VNINDEX      VNINDEX       1
1   HNXIndex      HNXIndex       2
2     VN30      VNINDEX       2
3    VNCOND      VNINDEX       2
4     HNX30      HNXIndex       3
5  UpcomIndex     UpcomIndex       3
6     VN100      VNINDEX       3
7    VNCONS      VNINDEX       3
8     VNENE      VNINDEX       4
9     VNX50      VNINDEX       4
10    VNFIN      VNINDEX       5
11    VNHEAL      VNINDEX       6
12    VNXALL      VNINDEX       6
13    VNIND      VNINDEX       7
14     VNIT      VNINDEX       8
15    VNMAT      VNINDEX       9
16    VNSML      VNINDEX       9
17    VNMID      VNINDEX       10
18    VNREAL      VNINDEX       10
19    VNALL      VNINDEX       11
20    VNUTI      VNINDEX       11
21  VNDIAMOND      VNINDEX       12
22  VNFINLEAD      VNINDEX       13
23 VNFINSELECT      VNINDEX       14
24     VNSI      VNINDEX       17