Skip to content

Kiểm thử chiến lược đầu tư

Kiểm thử chiến lược

Hàm stock_historical_data của vnstock sau khi tuỳ biến lại cách trình bày (sử dụng tham số decor=True), có thể dễ dàng tích hợp ngay với các thư viện giúp kiểm thử chiến lược giao dịch trong môi trường Python.

vnstock giới thiệu tới bạn một số tùy chọn cho backtesting để tham khảo. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới.

Thư viện Dễ sử dụng Tính năng Tốc độ Hoạt động cộng đồng Tài liệu Hoạt động dự án Cập nhật gần nhất Xếp hạng
Backtesting.py High High Medium High High Medium 1 năm 5
VectorBT Medium High High High High High 2 tháng 5
Backtrader High High Low High High Low 7 tháng 4
Zipline Medium Medium Low Medium Medium None 3 năm 3
bt Low Medium Low Medium Medium Low 6 tháng 2
PyBacktest Low Low Medium Low Poor None 4 năm 1

Lưu ý: Điểm xếp hạng càng cao càng tốt. Nguồn tham khảo: QMR AI