Skip to content

Bộ chỉ số tài chính

Chỉ số cơ bản

Lưu ý

Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.

Bộ chỉ số tài chính do TCBS cung cấp có thể được trích một cách dễ dàng để có toàn bộ thông tin phân tích như bạn thấy trên giao diện website TCBS bằng câu lệnh:

financial_ratio(symbol="TCB", report_range='yearly', is_all=False)

Trong đó:

 • symbol là mã chứng khoán bạn muốn phân tích
 • report_range nhận 1 trong 2 giá trị: yearly cho phép trả về chỉ số theo năm, quarterly trả về dữ liệu theo quý
 • is_all có giá trị mặc định là True cho phép lấy chỉ số qua tất cả các kỳ (năm hoặc quý), False cho phép lấy các kỳ gần nhất (5 năm hoặc 10 quý gần đây). Đây là tham số tùy chọn, nếu bạn không chỉ rõ, nó sẽ nhận giá trị mặc định là False tức rút gọn báo cáo để lấy 5 năm hoặc 10 quý gần nhất.

Kết quả:

>>> financial_ratio('TCB', 'yearly')
year           2022  2021  2020  2019  2018
ticker           TCB  TCB  TCB  TCB  TCB
priceToEarning       4.5  9.7  9.0  8.2  10.7
priceToBook        0.8  1.9  1.5  1.3  1.8
roe           0.197 0.217 0.181 0.178 0.215
roa           0.032 0.036  0.03 0.029 0.029
earningPerShare      5729  5132  3504  2869  2410
bookValuePerShare    32248 26452 21214 17679 14749
interestMargin      0.053 0.057 0.049 0.043 0.041
nonInterestOnToi     0.259  0.28 0.307 0.323 0.379
badDebtPercentage    0.007 0.007 0.005 0.013 0.018
provisionOnBadDebt    1.573 1.629  1.71 0.948 0.851
costOfFinancing     0.028 0.022 0.031 0.038 0.041
equityOnTotalAsset    0.162 0.164  0.17 0.162 0.161
equityOnLoan       0.27 0.268 0.269 0.269 0.324
costToIncome       0.328 0.301 0.319 0.347 0.318
equityOnLiability     0.2  0.2  0.2  0.2  0.2
epsChange        0.116 0.465 0.221 0.191 0.313
assetOnEquity       6.2  6.1  5.9  6.2  6.2
preProvisionOnToi    0.537 0.554 0.542  0.52 0.542
postTaxOnToi        0.5 0.497 0.465 0.485 0.462
loanOnEarnAsset     0.684 0.665 0.681 0.649 0.537
loanOnAsset       0.602 0.611 0.631 0.602 0.498
loanOnDeposit      1.173 1.104  1.0 0.998 0.794
depositOnEarnAsset    0.583 0.603  0.68 0.651 0.676
badDebtOnAsset      0.004 0.004 0.003 0.008 0.009
liquidityOnLiability   0.347 0.382 0.372 0.411 0.531
payableOnEquity      5.2  5.1  4.9  5.2  5.2
cancelDebt        0.002 0.004 0.013 0.002 0.008
bookValuePerShareChange 0.219 0.247  0.2 0.199 0.923
creditGrowth       0.211 0.252 0.202 0.443 -0.006

So sánh chỉ số giữa các mã cổ phiếu

financial_ratio_compare (symbol_ls=["CTG", "TCB", "ACB"], industry_comparison=True, frequency='Yearly', start_year=2010)

Trong đó:

 • symbol_ls là danh sách các mã chỉ số cần so sánh dạng danh sách trong Python. Mã cổ phiếu đầu tiên là mã dùng để tham chiếu khi so sánh với các mã khác và ngành.
 • industry_comparison: mặc định là True, cho phép so sánh với chỉ số của toàn ngành.
 • frequency: nhận giá trị Yearly cho hàng năm, Quarterly cho hàng quý
 • start_year: năm bắt đầu lấy báo cáo cho đến hiện tại.

Kết quả trả về như sau:

>>> financial_ratio_compare (symbol_ls=["CTG", "TCB", "ACB"], industry_comparison=True, frequency='Yearly', start_year=2020)
               Chỉ số   2020   2021   2022
0             Tỉ lệ CASA    NaN    NaN    NaN
1                CTG 0.188273 0.194308 0.194949
2                ACB 0.209698 0.248287 0.217765
3                TCB 0.443210 0.469770 0.343410
4             Toàn ngành    NaN    NaN    NaN
..                ...    ...    ...    ...
138 Trích lập dự phòng/ Cho vay (%)    NaN    NaN    NaN
139               CTG -0.012455 -0.017131 -0.020090
140               ACB -0.003244 -0.009908 -0.000183
141               TCB -0.010273 -0.008529 -0.005043
142            Toàn ngành -0.015620 -0.018418 -0.015272